0 0

తెలుగు సినిమా చరిత్రలో చెదిరిపోని జ్ఞాపకం ఏఎన్ఆర్

ఒక చిన్న పల్లె నుండి పరిధులు దాటిన ప్రపంచానికి… సామాన్య  రైతు కుటుంబంనుంచి అసామాన్య  కీర్తి సామ్రాజ్యానికి… వీధి రంగస్థలం నుంచి విను వీధిన వెలుగులు జీమ్మే విశ్వ వేదిక పైకి… ఆ ప్రయాణం ఒక సంఘటన… ఆ పరిణామం  ఒక సంచలనం.. ఆ  ప్రస్థానం ఒక మార్గ దర్శనం..తెలుగు సినిమా స్వర్ణ యుగానికి ధీటైన నాయకుడాయన..,            యువరాజు నుంచి తాగుబోతు వరకు, జమీందార్ నుంచి పేదవాడి వరకు, సైంటిస్ట్ నుంచి సెయింట్ వరకు, […]

0 0
0 0

Choose a day


5:00amMonday

STARTING THE DAY WITH A POSITIVE NOTE IS WHAT REQUIRED IN TODAY'S BUSY AND STRESSFUL LIFE. APART FROM SOUNDING DEVOTIONAL, THIS SHOW FOCUS MORE ON POSITIVITY ENCOURAGING PEOPLE TO GIVE BEST IN THEIR LIVE'S. A UNIQUE SHOW WHICH ENCOURAGES LISTENERS TO LEAD A POSITIVE LIFE BESIDES DEVOTIONAL. RJ KRISHNA'S APPROACH TO DEVOTION WITH SCIENTIFIC FACTS GIVES A DIFFERENT APPROACH UNLIKE OTHER SHOWS. RJ KRISHNA SIGNS SONGS WHICH ARE RICH IN MORALS(SUMATHI SHATAKAM,SLOKA'S) AND EXPLAINS THEM IN HIS SOOTHING STYLE. HE SPEAKS ABOUT THE AUSPIOCIOUS DAYS& THEIR IMPORTANCE IN OUR LIVES. HE SHARES INSPIRATIONAL STORIES ENCOURAGING LISTENERS TO STAY HAPPY SO THAT HAPPY MIND REFLECTS A HAPPY SOUL.

Learn more

7:00amMonday

MAGIC'S MORNING SHOW IS ALL ABOUT KICK-STARTING A LISTENER'S DAY IN THE MOST POSITIVE, FUNNIEST WAY BY BRINGING BACK ALL THEIR NOSTALGIC DAYS. RJ PRATEEKA [...]

Learn more

CINEMA CHUPISTA MAMA

11:00amMonday

11:00amMonday

THIS IS ONE SHOW WHICH GIVES A COMPLETE 360 DEGREE OUTRIGHT INFORMATION OF A SINGLE MOVIE. RJ JO SPEAKS ABOUT THE 24 CRAFTS INVOLVED IN MAKING THAT MOVIE [...]

Learn more

2:00pmMonday

This show is high on listener interaction with dedications, which kicks-off with a celeb talking about his/her favourite song and to whom they want to dedicate. RJ Mahathi plays the celeb byte, their magical song and gives trivia which takes it to a new level. What makes a difference is that you can dedicate a song to a random person or a good deed RJ Mahathi/caller has come accross on that day. Making a pool of requests abd dedications from different platforms leaving no stone unturned socially. On-air,SMS,Whatsapp,FB page,Twitter song request and dedication increase traffic to this show and RJ Mahathi's quirkyness makes it presence huge.

Learn more

5:00pmMonday

High on energy & Humour, evening show focus more on entertaining listeners who are drained the whole day. A Complete city round up news and funny [...]

Learn more

9:00pmMonday

RJ Krishna being a ace Tollywood singer who has a vast knowledge on retro & Classics, this show would be a breakthrough with his excellent singing and on & off screen trivia's given related to songs.The time band is perfect for his tempo and becomes a one point of destination to tune into anything related to Movie milestones,Anniversaries etc. RJ Krishna's soulful singing and the trivia shared from his personal relation with all yesteryear celebs becomes the crux of the show.

Learn more

11:00pmMonday

This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts.This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts. RJ shares shayari's and invite listeners shayari's from different social platforms. RJ talks about a block buster movie and run a contest which establishes caller interaction for midnight birds.

Learn more

5:00amTuesday

STARTING THE DAY WITH A POSITIVE NOTE IS WHAT REQUIRED IN TODAY'S BUSY AND STRESSFUL LIFE. APART FROM SOUNDING DEVOTIONAL, THIS SHOW FOCUS MORE ON POSITIVITY ENCOURAGING PEOPLE TO GIVE BEST IN THEIR LIVE'S. A UNIQUE SHOW WHICH ENCOURAGES LISTENERS TO LEAD A POSITIVE LIFE BESIDES DEVOTIONAL. RJ KRISHNA'S APPROACH TO DEVOTION WITH SCIENTIFIC FACTS GIVES A DIFFERENT APPROACH UNLIKE OTHER SHOWS. RJ KRISHNA SIGNS SONGS WHICH ARE RICH IN MORALS(SUMATHI SHATAKAM,SLOKA'S) AND EXPLAINS THEM IN HIS SOOTHING STYLE. HE SPEAKS ABOUT THE AUSPIOCIOUS DAYS& THEIR IMPORTANCE IN OUR LIVES. HE SHARES INSPIRATIONAL STORIES ENCOURAGING LISTENERS TO STAY HAPPY SO THAT HAPPY MIND REFLECTS A HAPPY SOUL.

Learn more

7:00amTuesday

MAGIC'S MORNING SHOW IS ALL ABOUT KICK-STARTING A LISTENER'S DAY IN THE MOST POSITIVE, FUNNIEST WAY BY BRINGING BACK ALL THEIR NOSTALGIC DAYS. RJ PRATEEKA [...]

Learn more

CINEMA CHUPISTA MAMA

11:00amTuesday

11:00amTuesday

THIS IS ONE SHOW WHICH GIVES A COMPLETE 360 DEGREE OUTRIGHT INFORMATION OF A SINGLE MOVIE. RJ JO SPEAKS ABOUT THE 24 CRAFTS INVOLVED IN MAKING THAT MOVIE [...]

Learn more

Hello Magic With Mahathi

2:00pmTuesday

2:00pmTuesday

This show is high on listener interaction with dedications, which kicks-off with a celeb talking about his/her favourite song and to whom they want to dedicate. RJ Mahathi plays the celeb byte, their magical song and gives trivia which takes it to a new level. What makes a difference is that you can dedicate a song to a random person or a good deed RJ Mahathi/caller has come accross on that day. Making a pool of requests abd dedications from different platforms leaving no stone unturned socially. On-air,SMS,Whatsapp,FB page,Twitter song request and dedication increase traffic to this show and RJ Mahathi's quirkyness makes it presence huge.

Learn more

5:00pmTuesday

High on energy & Humour, evening show focus more on entertaining listeners who are drained the whole day. A Complete city round up news and funny [...]

Learn more

9:00pmTuesday

RJ Krishna being a ace Tollywood singer who has a vast knowledge on retro & Classics, this show would be a breakthrough with his excellent singing and on & off screen trivia's given related to songs.The time band is perfect for his tempo and becomes a one point of destination to tune into anything related to Movie milestones,Anniversaries etc. RJ Krishna's soulful singing and the trivia shared from his personal relation with all yesteryear celebs becomes the crux of the show.

Learn more

11:00pmTuesday

This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts.This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts. RJ shares shayari's and invite listeners shayari's from different social platforms. RJ talks about a block buster movie and run a contest which establishes caller interaction for midnight birds.

Learn more

5:00amWednesday

STARTING THE DAY WITH A POSITIVE NOTE IS WHAT REQUIRED IN TODAY'S BUSY AND STRESSFUL LIFE. APART FROM SOUNDING DEVOTIONAL, THIS SHOW FOCUS MORE ON POSITIVITY ENCOURAGING PEOPLE TO GIVE BEST IN THEIR LIVE'S. A UNIQUE SHOW WHICH ENCOURAGES LISTENERS TO LEAD A POSITIVE LIFE BESIDES DEVOTIONAL. RJ KRISHNA'S APPROACH TO DEVOTION WITH SCIENTIFIC FACTS GIVES A DIFFERENT APPROACH UNLIKE OTHER SHOWS. RJ KRISHNA SIGNS SONGS WHICH ARE RICH IN MORALS(SUMATHI SHATAKAM,SLOKA'S) AND EXPLAINS THEM IN HIS SOOTHING STYLE. HE SPEAKS ABOUT THE AUSPIOCIOUS DAYS& THEIR IMPORTANCE IN OUR LIVES. HE SHARES INSPIRATIONAL STORIES ENCOURAGING LISTENERS TO STAY HAPPY SO THAT HAPPY MIND REFLECTS A HAPPY SOUL.

Learn more

MAST MORNINGS WITH PRATEEKA

7:00amWednesday

7:00amWednesday

MAGIC'S MORNING SHOW IS ALL ABOUT KICK-STARTING A LISTENER'S DAY IN THE MOST POSITIVE, FUNNIEST WAY BY BRINGING BACK ALL THEIR NOSTALGIC DAYS. RJ PRATEEKA [...]

Learn more

CINEMA CHUPISTA MAMA

11:00amWednesday

11:00amWednesday

THIS IS ONE SHOW WHICH GIVES A COMPLETE 360 DEGREE OUTRIGHT INFORMATION OF A SINGLE MOVIE. RJ JO SPEAKS ABOUT THE 24 CRAFTS INVOLVED IN MAKING THAT MOVIE [...]

Learn more

Hello Magic With Mahathi

2:00pmWednesday

2:00pmWednesday

This show is high on listener interaction with dedications, which kicks-off with a celeb talking about his/her favourite song and to whom they want to dedicate. RJ Mahathi plays the celeb byte, their magical song and gives trivia which takes it to a new level. What makes a difference is that you can dedicate a song to a random person or a good deed RJ Mahathi/caller has come accross on that day. Making a pool of requests abd dedications from different platforms leaving no stone unturned socially. On-air,SMS,Whatsapp,FB page,Twitter song request and dedication increase traffic to this show and RJ Mahathi's quirkyness makes it presence huge.

Learn more

5:00pmWednesday

High on energy & Humour, evening show focus more on entertaining listeners who are drained the whole day. A Complete city round up news and funny [...]

Learn more

Geethanjali with Srikrishna

9:00pmWednesday

9:00pmWednesday

RJ Krishna being a ace Tollywood singer who has a vast knowledge on retro & Classics, this show would be a breakthrough with his excellent singing and on & off screen trivia's given related to songs.The time band is perfect for his tempo and becomes a one point of destination to tune into anything related to Movie milestones,Anniversaries etc. RJ Krishna's soulful singing and the trivia shared from his personal relation with all yesteryear celebs becomes the crux of the show.

Learn more

Yadon Ki Baarath With Sagar

11:00pmWednesday

11:00pmWednesday

This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts.This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts. RJ shares shayari's and invite listeners shayari's from different social platforms. RJ talks about a block buster movie and run a contest which establishes caller interaction for midnight birds.

Learn more

5:00amThursday

STARTING THE DAY WITH A POSITIVE NOTE IS WHAT REQUIRED IN TODAY'S BUSY AND STRESSFUL LIFE. APART FROM SOUNDING DEVOTIONAL, THIS SHOW FOCUS MORE ON POSITIVITY ENCOURAGING PEOPLE TO GIVE BEST IN THEIR LIVE'S. A UNIQUE SHOW WHICH ENCOURAGES LISTENERS TO LEAD A POSITIVE LIFE BESIDES DEVOTIONAL. RJ KRISHNA'S APPROACH TO DEVOTION WITH SCIENTIFIC FACTS GIVES A DIFFERENT APPROACH UNLIKE OTHER SHOWS. RJ KRISHNA SIGNS SONGS WHICH ARE RICH IN MORALS(SUMATHI SHATAKAM,SLOKA'S) AND EXPLAINS THEM IN HIS SOOTHING STYLE. HE SPEAKS ABOUT THE AUSPIOCIOUS DAYS& THEIR IMPORTANCE IN OUR LIVES. HE SHARES INSPIRATIONAL STORIES ENCOURAGING LISTENERS TO STAY HAPPY SO THAT HAPPY MIND REFLECTS A HAPPY SOUL.

Learn more

7:00amThursday

MAGIC'S MORNING SHOW IS ALL ABOUT KICK-STARTING A LISTENER'S DAY IN THE MOST POSITIVE, FUNNIEST WAY BY BRINGING BACK ALL THEIR NOSTALGIC DAYS. RJ PRATEEKA [...]

Learn more

CINEMA CHUPISTA MAMA

11:00amThursday

11:00amThursday

THIS IS ONE SHOW WHICH GIVES A COMPLETE 360 DEGREE OUTRIGHT INFORMATION OF A SINGLE MOVIE. RJ JO SPEAKS ABOUT THE 24 CRAFTS INVOLVED IN MAKING THAT MOVIE [...]

Learn more

Hello Magic With Mahathi

2:00pmThursday

2:00pmThursday

This show is high on listener interaction with dedications, which kicks-off with a celeb talking about his/her favourite song and to whom they want to dedicate. RJ Mahathi plays the celeb byte, their magical song and gives trivia which takes it to a new level. What makes a difference is that you can dedicate a song to a random person or a good deed RJ Mahathi/caller has come accross on that day. Making a pool of requests abd dedications from different platforms leaving no stone unturned socially. On-air,SMS,Whatsapp,FB page,Twitter song request and dedication increase traffic to this show and RJ Mahathi's quirkyness makes it presence huge.

Learn more

5:00pmThursday

High on energy & Humour, evening show focus more on entertaining listeners who are drained the whole day. A Complete city round up news and funny [...]

Learn more

9:00pmThursday

RJ Krishna being a ace Tollywood singer who has a vast knowledge on retro & Classics, this show would be a breakthrough with his excellent singing and on & off screen trivia's given related to songs.The time band is perfect for his tempo and becomes a one point of destination to tune into anything related to Movie milestones,Anniversaries etc. RJ Krishna's soulful singing and the trivia shared from his personal relation with all yesteryear celebs becomes the crux of the show.

Learn more

Yadon Ki Baarath With Sagar

11:00pmThursday

11:00pmThursday

This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts.This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts. RJ shares shayari's and invite listeners shayari's from different social platforms. RJ talks about a block buster movie and run a contest which establishes caller interaction for midnight birds.

Learn more

5:00amFriday

STARTING THE DAY WITH A POSITIVE NOTE IS WHAT REQUIRED IN TODAY'S BUSY AND STRESSFUL LIFE. APART FROM SOUNDING DEVOTIONAL, THIS SHOW FOCUS MORE ON POSITIVITY ENCOURAGING PEOPLE TO GIVE BEST IN THEIR LIVE'S. A UNIQUE SHOW WHICH ENCOURAGES LISTENERS TO LEAD A POSITIVE LIFE BESIDES DEVOTIONAL. RJ KRISHNA'S APPROACH TO DEVOTION WITH SCIENTIFIC FACTS GIVES A DIFFERENT APPROACH UNLIKE OTHER SHOWS. RJ KRISHNA SIGNS SONGS WHICH ARE RICH IN MORALS(SUMATHI SHATAKAM,SLOKA'S) AND EXPLAINS THEM IN HIS SOOTHING STYLE. HE SPEAKS ABOUT THE AUSPIOCIOUS DAYS& THEIR IMPORTANCE IN OUR LIVES. HE SHARES INSPIRATIONAL STORIES ENCOURAGING LISTENERS TO STAY HAPPY SO THAT HAPPY MIND REFLECTS A HAPPY SOUL.

Learn more

7:00amFriday

MAGIC'S MORNING SHOW IS ALL ABOUT KICK-STARTING A LISTENER'S DAY IN THE MOST POSITIVE, FUNNIEST WAY BY BRINGING BACK ALL THEIR NOSTALGIC DAYS. RJ PRATEEKA [...]

Learn more

CINEMA CHUPISTA MAMA

11:00amFriday

11:00amFriday

THIS IS ONE SHOW WHICH GIVES A COMPLETE 360 DEGREE OUTRIGHT INFORMATION OF A SINGLE MOVIE. RJ JO SPEAKS ABOUT THE 24 CRAFTS INVOLVED IN MAKING THAT MOVIE [...]

Learn more

2:00pmFriday

This show is high on listener interaction with dedications, which kicks-off with a celeb talking about his/her favourite song and to whom they want to dedicate. RJ Mahathi plays the celeb byte, their magical song and gives trivia which takes it to a new level. What makes a difference is that you can dedicate a song to a random person or a good deed RJ Mahathi/caller has come accross on that day. Making a pool of requests abd dedications from different platforms leaving no stone unturned socially. On-air,SMS,Whatsapp,FB page,Twitter song request and dedication increase traffic to this show and RJ Mahathi's quirkyness makes it presence huge.

Learn more

5:00pmFriday

High on energy & Humour, evening show focus more on entertaining listeners who are drained the whole day. A Complete city round up news and funny [...]

Learn more

9:00pmFriday

RJ Krishna being a ace Tollywood singer who has a vast knowledge on retro & Classics, this show would be a breakthrough with his excellent singing and on & off screen trivia's given related to songs.The time band is perfect for his tempo and becomes a one point of destination to tune into anything related to Movie milestones,Anniversaries etc. RJ Krishna's soulful singing and the trivia shared from his personal relation with all yesteryear celebs becomes the crux of the show.

Learn more

11:00pmFriday

This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts.This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts. RJ shares shayari's and invite listeners shayari's from different social platforms. RJ talks about a block buster movie and run a contest which establishes caller interaction for midnight birds.

Learn more

5:00amSaturday

STARTING THE DAY WITH A POSITIVE NOTE IS WHAT REQUIRED IN TODAY'S BUSY AND STRESSFUL LIFE. APART FROM SOUNDING DEVOTIONAL, THIS SHOW FOCUS MORE ON POSITIVITY ENCOURAGING PEOPLE TO GIVE BEST IN THEIR LIVE'S. A UNIQUE SHOW WHICH ENCOURAGES LISTENERS TO LEAD A POSITIVE LIFE BESIDES DEVOTIONAL. RJ KRISHNA'S APPROACH TO DEVOTION WITH SCIENTIFIC FACTS GIVES A DIFFERENT APPROACH UNLIKE OTHER SHOWS. RJ KRISHNA SIGNS SONGS WHICH ARE RICH IN MORALS(SUMATHI SHATAKAM,SLOKA'S) AND EXPLAINS THEM IN HIS SOOTHING STYLE. HE SPEAKS ABOUT THE AUSPIOCIOUS DAYS& THEIR IMPORTANCE IN OUR LIVES. HE SHARES INSPIRATIONAL STORIES ENCOURAGING LISTENERS TO STAY HAPPY SO THAT HAPPY MIND REFLECTS A HAPPY SOUL.

Learn more

7:00amSaturday

MAGIC'S MORNING SHOW IS ALL ABOUT KICK-STARTING A LISTENER'S DAY IN THE MOST POSITIVE, FUNNIEST WAY BY BRINGING BACK ALL THEIR NOSTALGIC DAYS. RJ PRATEEKA [...]

Learn more

CINEMA CHUPISTA MAMA

11:00amSaturday

11:00amSaturday

THIS IS ONE SHOW WHICH GIVES A COMPLETE 360 DEGREE OUTRIGHT INFORMATION OF A SINGLE MOVIE. RJ JO SPEAKS ABOUT THE 24 CRAFTS INVOLVED IN MAKING THAT MOVIE [...]

Learn more

Hello Magic With Mahathi

2:00pmSaturday

2:00pmSaturday

This show is high on listener interaction with dedications, which kicks-off with a celeb talking about his/her favourite song and to whom they want to dedicate. RJ Mahathi plays the celeb byte, their magical song and gives trivia which takes it to a new level. What makes a difference is that you can dedicate a song to a random person or a good deed RJ Mahathi/caller has come accross on that day. Making a pool of requests abd dedications from different platforms leaving no stone unturned socially. On-air,SMS,Whatsapp,FB page,Twitter song request and dedication increase traffic to this show and RJ Mahathi's quirkyness makes it presence huge.

Learn more

5:00pmSaturday

High on energy & Humour, evening show focus more on entertaining listeners who are drained the whole day. A Complete city round up news and funny [...]

Learn more

9:00pmSaturday

RJ Krishna being a ace Tollywood singer who has a vast knowledge on retro & Classics, this show would be a breakthrough with his excellent singing and on & off screen trivia's given related to songs.The time band is perfect for his tempo and becomes a one point of destination to tune into anything related to Movie milestones,Anniversaries etc. RJ Krishna's soulful singing and the trivia shared from his personal relation with all yesteryear celebs becomes the crux of the show.

Learn more

Yadon Ki Baarath With Sagar

11:00pmSaturday

11:00pmSaturday

This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts.This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts. RJ shares shayari's and invite listeners shayari's from different social platforms. RJ talks about a block buster movie and run a contest which establishes caller interaction for midnight birds.

Learn more

5:00amSunday

STARTING THE DAY WITH A POSITIVE NOTE IS WHAT REQUIRED IN TODAY'S BUSY AND STRESSFUL LIFE. APART FROM SOUNDING DEVOTIONAL, THIS SHOW FOCUS MORE ON POSITIVITY ENCOURAGING PEOPLE TO GIVE BEST IN THEIR LIVE'S. A UNIQUE SHOW WHICH ENCOURAGES LISTENERS TO LEAD A POSITIVE LIFE BESIDES DEVOTIONAL. RJ KRISHNA'S APPROACH TO DEVOTION WITH SCIENTIFIC FACTS GIVES A DIFFERENT APPROACH UNLIKE OTHER SHOWS. RJ KRISHNA SIGNS SONGS WHICH ARE RICH IN MORALS(SUMATHI SHATAKAM,SLOKA'S) AND EXPLAINS THEM IN HIS SOOTHING STYLE. HE SPEAKS ABOUT THE AUSPIOCIOUS DAYS& THEIR IMPORTANCE IN OUR LIVES. HE SHARES INSPIRATIONAL STORIES ENCOURAGING LISTENERS TO STAY HAPPY SO THAT HAPPY MIND REFLECTS A HAPPY SOUL.

Learn more

7:00amSunday

MAGIC'S MORNING SHOW IS ALL ABOUT KICK-STARTING A LISTENER'S DAY IN THE MOST POSITIVE, FUNNIEST WAY BY BRINGING BACK ALL THEIR NOSTALGIC DAYS. RJ PRATEEKA [...]

Learn more

CINEMA CHUPISTA MAMA

11:00amSunday

11:00amSunday

THIS IS ONE SHOW WHICH GIVES A COMPLETE 360 DEGREE OUTRIGHT INFORMATION OF A SINGLE MOVIE. RJ JO SPEAKS ABOUT THE 24 CRAFTS INVOLVED IN MAKING THAT MOVIE [...]

Learn more

2:00amSunday

This show is high on listener interaction with dedications, which kicks-off with a celeb talking about his/her favourite song and to whom they want to dedicate. RJ Mahathi plays the celeb byte, their magical song and gives trivia which takes it to a new level. What makes a difference is that you can dedicate a song to a random person or a good deed RJ Mahathi/caller has come accross on that day. Making a pool of requests abd dedications from different platforms leaving no stone unturned socially. On-air,SMS,Whatsapp,FB page,Twitter song request and dedication increase traffic to this show and RJ Mahathi's quirkyness makes it presence huge.

Learn more

5:00amSunday

High on energy & Humour, evening show focus more on entertaining listeners who are drained the whole day. A Complete city round up news and funny [...]

Learn more

9:00pmSunday

RJ Krishna being a ace Tollywood singer who has a vast knowledge on retro & Classics, this show would be a breakthrough with his excellent singing and on & off screen trivia's given related to songs.The time band is perfect for his tempo and becomes a one point of destination to tune into anything related to Movie milestones,Anniversaries etc. RJ Krishna's soulful singing and the trivia shared from his personal relation with all yesteryear celebs becomes the crux of the show.

Learn more

11:00pmSunday

This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts.This show is rich in hindi classic music and trivia. RJ talks the on & Of- screen facts of the classics covering 24 crafts. RJ shares shayari's and invite listeners shayari's from different social platforms. RJ talks about a block buster movie and run a contest which establishes caller interaction for midnight birds.

Learn more


Upcoming shows

06AM Ibiza

Underground radio

Current track
TITLE
ARTIST